Bu Blogda Ara

16 Ocak 2009 Cuma

hane

Meyhane, şahane
Kerhane, darphane
Fakirhane, dostane
Ameliyathane, tamirhane
Yetimhane, dershane
Rasathane, doğumhane
Islahane, mahpushane

Şişhane
Tophane
Saraçhane…

Tımarhane… Şairane…

Hiç yorum yok: